۹۱۰۰۵۶۳۶ EN

ورق 3لایه فلوت دار

ورق 3لایه فلوت دار متشکل از دو لایه مقوا با گراماژ مختلف و یک لایه فلوتینگ با گام و تراکم متفاوت است. براساس گام فلوت نوع ورق مشخص می‌شود. در بین ورق‌های سه‌لا فلوت‌دار متداول در بازار ایران E‌فلوت با ارتفاع 1.1 الی 1.6 میلی‌متر و 290 تا 320 عدد دندانه، Bفلوت با ارتفاع 2.1 الی 2.9 میلی‌متر و 125 تا 150 عدد دندانه و C‌فلوت با ارتفاع 3.5 تا 3.7 میلی‌متر و 120 الی 145 دندانه در هر متر مربع، برای تولید انواع کارتن و جعبه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ورق 3لایه فلوت دار متشکل از دو لایه مقوا با گراماژ مختلف و یک لایه فلوتینگ با گام و تراکم متفاوت است. براساس گام فلوت نوع ورق مشخص می‌شود. در بین ورق‌های سه‌لا فلوت‌دار متداول در بازار ایران E‌فلوت با ارتفاع 1.1 الی 1.6 میلی‌متر و 290 تا 320 عدد دندانه، Bفلوت با ارتفاع 2.1 الی 2.9 میلی‌متر و 125 تا 150 عدد دندانه و C‌فلوت با ارتفاع 3.5 تا 3.7 میلی‌متر و 120 الی 145 دندانه در هر متر مربع، برای تولید انواع کارتن و جعبه مورد استفاده قرار می‌گیرد.