۹۱۰۰۵۶۳۶ EN

مقوای دوپلکس

مقوای دوبلکس مقوایی قهوه‌ای رنگ است که بیشتر مواد تشکیل دهنده‌اش از بازیافت کاغذ و مقواهای دیگر به دست می‌آید. بهتر است مقوای دوبلکس در برخورد مستقیم با مواد غذایی قرار نگیرد و هنگام استفاده از آن در موارد بهداشتی و غذایی از محافظی میان محصول و جعبه استفاده شود.

مقوای دوبلکس مقوایی قهوه‌ای رنگ است که بیشتر مواد تشکیل دهنده‌اش از بازیافت کاغذ و مقواهای دیگر به دست می‌آید. بهتر است مقوای دوبلکس در برخورد مستقیم با مواد غذایی قرار نگیرد و هنگام استفاده از آن در موارد بهداشتی و غذایی از محافظی میان محصول و جعبه استفاده شود.