۹۱۰۰۵۶۳۶ EN

دارویی

به قفل‌های ساده‌ای اطلاق می‌شود که زیر جعبه قرار دارند. قفل دارویی مانند دربی است که از یک وجه متصل به جعبه است و وجه روبرویی زبانه‌ای دارد که داخل جعبه می‌رود و قفل می‌شود.

به قفل‌های ساده‌ای اطلاق می‌شود که زیر جعبه قرار دارند. قفل دارویی مانند دربی است که از یک وجه متصل به جعبه است و وجه روبرویی زبانه‌ای دارد که داخل جعبه می‌رود و قفل می‌شود.