۹۱۰۰۵۶۳۶ EN

دارویی

درب‌هایی که از یک وجه به زیره متصل هستند. زبانه کوچکی دارند که داخل جعبه می‌افتد و با چفت شدن، مانع از باز شدن درب جعبه در حمل و نقل می‌شوند.

درب‌هایی که از یک وجه به زیره متصل هستند. زبانه کوچکی دارند که داخل جعبه می‌افتد و با چفت شدن، مانع از باز شدن درب جعبه در حمل و نقل می‌شوند.